Transparencia

Neste apartado remitimos a información económica, orzamentaria e estatística que cumpre coa obrigas das federacións deportivas galegas derivadas da lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno (BOE de 10 de decembro de 2013)